องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
ด้านกายภาพ
ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ทำการอำเภอโพนทราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 77 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
        ทิศเหนือ ติดกับตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
        ทิศใต้  ติดกับลำน้ำมูลตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
        ทิศตะวันออก ติดกับตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
        ทิศตะวันตก ติดกับตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 53.29ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,305ไร่โดยสามารถแยกได้ ดังนี้
    - ที่ดินทำนา 21,351 ไร่             
    - ที่ดินทำสวน 174 ไร่
    - ที่ดินทำไร่ 85 ไร่               
    - ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์  2,251 ไร่
    - ที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย 361 ไร่         
    - ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 233 ไร่
    - ที่พื้นน้ำคลอง บึง ถนน  544 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่พื้นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ และประมง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชมีป่าชุมชนโนนน้ำเกลี้ยงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำได้ดีนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีที่สาธารณะประโยชน์หลายแห่งจำนวนหลายพันไร่และสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อน
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop