องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
ประชากร
     ประชากร ตำบลท่าหาดยาวมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 4,768 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,349 คน หญิง 2,419 คนจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,065 ครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

 บ้านปลาคูณ

249

264

513

116

2

 บ้านม่วงน้อย

374

349

723

144

3

 บ้านดอนสัมพันธ์

207

225

432

95

4

 บ้านศรีโพนทอง

167

184

351

96

5

 บ้านดอนโมง

405

427

832

166

6

 บ้านโพนทอง

238

285

523

129

7

 บ้านโนนสูง

105

103

208

49

8

 บ้านหนองพลับ

165

155

317

68

9

 บ้านปลาคูณ

271

262

533

121

10

 บ้านหนองพลับใหม่

117

165

336

81

รวม

2,349

2,419

4,768

1,065


หมายเหตุ  ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน อำเภอโพนทราย ณ เดือน มีนาคม  2559
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop