องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
สภาพทางสังคม
การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มีพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวตั้งอยู่ที่ บ้านปลาคูณ
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนนักเรียน 70 คน ครู 4 คน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีโพนทอง หมู่ที่ 6ตำบลท่าหาดยาว
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนนักเรียน 40 คน ครู 2 คน
     3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 4 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
     1) โรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยตั้งอยู่ที่ บ้านดอนสัมพันธ์หมู่ที่ 3 
     2) โรงเรียนบ้านโพนทองตั้งอยู่ที่บ้านศรีโพนทอง หมู่ที่ 4
     3)โรงเรียนบ้านโนนสูงตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7
     4)โรงเรียนบ้านหนองพลับตั้งอยู่ที่บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 10
สาธารณสุข  
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหาดยาว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 
มีเจ้าหน้าที่ประจำการ 4 คน
     2. อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน 99 คน 
     3. สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน 1 แห่ง
     4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 10 แห่ง
     5. ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     1. สายตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
     2. ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน  จำนวน 10ถัง
     3. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 56 คน
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop