[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


1.
วิสัยทัศน์ (VISSION) การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISSION) การพัฒนาไว้ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น” 

2. พันธกิจ (mission) 
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์และการจัดทำปุ๋ยชีวิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาริมแม่น้ำมูลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
6. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
8. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
10. รักษาความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอในการดำรงชีพ 
3. ข้าวหอมมะลิได้รับการสนับสนุนเป็นตัวแทนจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับราษฎรในชุมชน 
4. ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมีครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ริมฝั่งแม่น้ำมูลได้รับการพัฒนา สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนเป็นอย่างมาก
6. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้อย่างเพียงพอ 
7. ประชาชนได้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
8. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
9. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
10. ฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการของตลาด 
11. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนเข้าชม : 1125