[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

……………………………………..

                   ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.. 2560อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 304


แผนจัดหาพัสดุประจำปี 5 อันดับล่าสุด

      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 23 / พ.ย. / 2560
      แผนจัดหาพัสดุ 2557 1 / ก.ค. / 2557