[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560

อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.. 2540 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.. 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวจึงวางระเบียบไว้ 

อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 376


ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล 5 อันดับล่าสุด

      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560 20 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 20 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558 2 / ก.ค. / 2558