[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

27 / ก.พ. / 2562 : ข่าวทั้วไป
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ประจำปี 2562
-
8 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว!!!
จดหมายข่าว!!!
15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562
13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน ตอบข้อมูลผ่านระบบ ITAS
ข่าวประชาสัมพันธ์
30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ด้วยหลัก 4อ 3ส
โครงการมหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ด้วยหลัก 4อ 3ส
29 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๕๖๑
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๕๖๑
28 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
6 / ธ.ค. / 2560 : กิจกรรมเด่น
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบและชำระภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ 📝📄📋 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงสิ้นเ
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว โยการนำของนายธนานุวัฒน์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช ๒๕๕๙ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทราย
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการสืบงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558
โครงการสืบงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558
20 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โพนทรายพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ เทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว โดยนายธนานุวัฒน์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานโพนทรายพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ เทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ พร้อมทาสีรั่วอำเภอโพนทราย ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนทราย
14 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาวนายธนานุวัฒน์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว นำบุคลากร เข้าร่วมงานกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนทราย
18 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางเว็บไซด์
ขอเชิญ ร่วมแสดงความคิดเห็นกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
29 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยนายธนานุวัฒน์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว และบุคลากร เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนทรายทองวิทยา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติด รู้จักโทษของยาเสพติด มีหย่วยงานราชกา
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตน้อยปี 57
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว โดยมีนายธนานุวัฒน์ กมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ได้มอบใบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและจิตสำนึกให้กับเด็กให้มีความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>