[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558

พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558


 เพื่อให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชกฤาฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว จึงวางระเบียบไว้

อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 547


ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล 5 อันดับล่าสุด

      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560 20 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 20 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558 2 / ก.ค. / 2558