[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนประเมินความโปร่งใส
ผู้มาติดต่อราชการ ตอบข้อมูล ITAS
15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอบต. การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกลาง อบต. ปี 2558 ที่จังหวัดรับรอง
ข้อมูลกลาง อบต. ปี 2558 ท่ีจังหวัดรับรอง
17 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่าหาดยาว
คู่มือสำหรับประชาชา อบต.ท่าหาดยาว
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่งๆละ 1 อัตรา
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่่วไประดับ 7 ของค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
21 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อ การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>