[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหาดยาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกลาง อบต. ปี 2558 ที่จังหวัดรับรอง
ข้อมูลกลาง อบต. ปี 2558 ท่ีจังหวัดรับรอง
17 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่าหาดยาว
คู่มือสำหรับประชาชา อบต.ท่าหาดยาว
2 / ต.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนโมง-บ้านดอนขาม ม.5
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนโมง-บ้านดอนขาม ม.5
28 / ก.ค. / 2558 : คำสั่ง
จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ท่าหาดยาว
จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ท่าหาดยาว
3 / ก.ค. / 2558 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2 / ก.ค. / 2558 : ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558
26 / พ.ค. / 2558 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๗
26 / พ.ค. / 2558 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญตัิองค ์ การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านหมากยาง พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบัญญตัิองค ์ การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านหมากยาง พ.ศ. ๒๕๕๗
26 / พ.ค. / 2558 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2556
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหาดยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2556
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558
11 / มี.ค. / 2558 : สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
้ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
้ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ราคางานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 995,900 บาท
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ตามประกาศ อบต.ท่าหาดยาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ที่สาธารณประโยชน์ หน้าโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจาก มีการแก้ไขราคากลาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการรับปรุงถนนดิน สายกุดเสนา ร่องค้า - ปากปลาค้าว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓
สอบราคาจ้างโครงการรับปรุงถนนดิน สายกุดเสนา ร่องค้า - ปากปลาค้าว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>